ระบบแจ้งความต้องการสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถ แจ้งความต้องการที่อยู่อาศัย โดยระบุรูปแบบที่อยู่อาศัยที่ต้องการ ระบุทำเลที่ตั้งของโครงการซึ่งสอดคล้องกับรายได้ของตนเอง ซึ่งระบบจะสามารถจับคู่ข้อมูลความต้องการกับโครงการที่ กคช. มีอยู่ เพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยที่ตรงกับความต้องการ
คุณสมบัติ
เงื่อนไข